• Home
  • Algemene voorwaarden Verkeersopleidingscentrum Safety

Algemene voorwaarden Verkeersopleidingscentrum Safety


Geldend per 01-01-2022 voor de categorie A, B, BE

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op rijlessen, diensten en andere werkzaamheden die door verkeersopleidingscentrum Safety (hierna te noemen: de rijschool) worden aangeboden, Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De wederpartij wordt vervolgens “leerling en/of cursist” genoemd.
3. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
4. In geval van één van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
5. In geval van strijd tussen enerzijds deze opgenomen voorwaarden en anderzijds andere schriftelijke voorwaarden, prevaleren de laatste.
6. Indien blijkt dat enige bepaling in de algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar zal blijken te zijn, zal deze bepaling geacht worden te zijn veranderd of vervallen. De rijschool is gerechtigd om ongeldige bepalingen te vervangen door nieuwe die de bedoelingen van de ongeldige bepalingen zoveel mogelijk weergeven.

Verplichtingen rijschool
De rijschool draagt er zorg voor:
1. Dat de lessen worden gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. Dat de leerling les volgt in of op een goedgekeurd, en in technisch goede staat verkerend voertuig.   
3.. Dat de instructeur de leerling regelmatig en in ieder geval eens per vijf praktijklessen informatie geeft over de voortgang van deze leerling, ook in relatie tot de exameneisen.
4. De examenaanvraag binnen twee weken is ingediend bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), nadat met de leerling overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd én de cursist tevens de kosten van alle gevolgde rijlessen en het examen aan de rijschool heeft voldaan. Ook dient de cursist de vereiste machtigingen te hebben afgegeven en zijn/haar gezondheidsverklaring ingediend te hebben bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
5. Dat de leerling op de datum en de tijd waarvoor hij is opgeroepen, de toets, het examen, of het onderzoek naar de rijvaardigheid zal kunnen doen in het lesvoertuig waarmee hij heeft gelest. Is dat niet mogelijk, dan gebeurt dit in een lesvoertuig van minimaal hetzelfde of van een gelijkwaardig type.
6. Dat de leerling wordt geïnformeerd welke medische aandoeningen van invloed kunnen zijn op het recht om een voertuig te mogen besturen.
7. Dat de leerling verteld wordt dat hij het moet melden als aan hem de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen is ontnomen.


Verplichtingen leerling
1. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig in het bezit is van het theoriecertificaat. Eventuele gevolgen van het niet tijdig bezitten komen voor de rekening van de leerling.
2. Het is de verantwoording van de leerling dat deze tijdig de juiste machtigingen heeft afgegeven aan de rijschool bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, als ook de gezondheidsverklaring, voor de aanvraag van toets(en) en/of examens.
2. De leerling moet bepaalde lesonderdelen beheersen voor dat aan een toets of examen kan worden deelgenomen. De leerling moet zich houden aan het met de rijschool afgesproken lesschema tot elke toets of examen.
3. De leerling dient aanwezig te zijn op de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Indien de leerling niet aanwezig is op de afgesproken datum, tijd en plaats dan zal de rijschool vijftien minuten na aanvangstijd wachten. Komt de leerling niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet de leerling deze les betalen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals een ernstig ongeval of ernstige ziekte van de cursist. Alsmede een ernstig ongeval / ernstige ziekte / of overlijden van familie in de 1e en 2e graad of van zijn huisgenoten.
4. De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de lessen op te volgen, voor zover hij/zij deze veilig en uitvoerbaar acht.
5. De leerling dient een geldig legitimatiebewijs en als dit vereist is ook een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te kunnen tonen bij zowel een rijles als een toets en/of examen.
6. De leerling dient te melden dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de leerling dit niet, dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan.
7. De leerling kan met de instructeur en/of rijschool een afspraak maken over afwijkende ophaaladressen. Dit moet dan minimaal 12 uur voor lesaanvang bekend en goedgekeurd zijn door de instructeur en/of rijschool (uitsluitend mogelijk voor de categorie B). Misverstanden met betrekking tot het maken van afspraken over afwijkende ophaaladressen komen geheel voor rekening van de leerling.

Betaling en annulering
1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan administratie kosten bij de leerling in rekening te brengen.
2. De leerling dient de volledige lesprijs te betalen indien niet is voldaan aan de afzegtermijn van 48 uur voor de geplande rijles. Een rijles dient altijd per mail te zijn afgemeld bij de rijschool tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur). De buiten kantooruren verzonden mails worden geacht de volgende werkdag 08.30 te zijn verzonden. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden hierbij niet meegerekend.
3. Het niet kunnen volgen van rijles door ziekte aan de kant van de leerling komt volledig voor rekening en risico van de leerling.
4. De rijschool mag te allen tijde haar tarieven verhogen. Dit geldt niet als er sprake is van een pakketprijs, maar dan mag de prijs wél omhoog vanwege een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
5. De cursist moet vóór het verstrijken van de betalingsdatum betaald hebben. Doet hij/zij dit niet, dan stuurt de rijschool na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft zij de leerling de gelegenheid om binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag toch nog te betalen.
Moet de rijschool om haar vordering te incasseren kosten voor een gerechtelijke procedure of buitengerechtelijke kosten maken, dan kan dit aan de leerling in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
6. Als de leerling niet of gedeeltelijk heeft betaald, ook niet nadat hij een redelijke termijn heeft gekregen om toch nog te betalen, dan mag de rijschool de leerling de toegang tot de geplande les(sen) weigeren terwijl de betalingsverplichting voor het volledige bedrag blijft bestaan.
7. De betalingen kunnen vooraf per bankoverschrijving, pinbetaling en/of contant voldaan worden.

De toets of examen (onderzoek naar de rijvaardigheid, tussentijdse toets of rij examen)
1. De leerling betaalt de kosten van de toets of examen aan de rijschool voordat de aanvraag hiervoor is ingediend. Er kan, liefst schriftelijk, iets anders worden afgesproken.
2. Indien de toets niet door kan gaan, omdat de leerling niet of te laat op de toets of het examen verschijnt en dit is niet te wijten aan de verkeersschool, moet de leerling betalen voor de nieuwe aanvraag.
3. Een toets of examenaanvraag kan slechts in behandeling worden genomen indien de leerling de rijschool heeft gemachtigd. Tevens dient de leerling de betaling van de betreffende toets of examen direct na aanvraag aan de rijschool te voldoen. Het is belangrijk dat de leerling bij aanvraag aangeeft op welke data e/o tijden hij/zij niet beschikbaar is. Dit i.v.m. het niet kunnen annuleren van het examen of de toets na reservering bij het CBR. Eventuele geschillen die hierdoor ontstaan zijn geheel voor verantwoording van de leerling.
4. Indien een leerling een aanvraag van een toets of (her) examen heeft ingediend bij de rijschool, is deze zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van lesafspraken, zodat deze nog voldoende lessen kan rijden tot aan de toets of het betreffende (her) examen. Hierbij dient de leerling het advies van de rijinstructeur op te volgen zodat hij/zij goed voorbereid kan deelnemen aan de toets of het examen. In geval het een herexamen betreft, is het belangrijk dat de leerling regelmatig lessen blijft volgen om het behaalde niveau te behouden en/of te verbeteren. De rijschool of de instructeur kunnen besluiten om een praktijkexamen niet te laten doorgaan indien niet voldoende lessen zijn gevolgd en/of de leerling niet klaar is voor de toets of het (her) examen. De kosten hiervan (en van een eventuele nieuwe aanvraag) komen voor rekening van de leerling en de betalingsverplichting van de toets of het (her) examen die niet is/zijn doorgegaan blijft hierbij bestaan.
5. Tijdens een toets of examen is de kandidaat verplicht in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs, een geldig theoriecertificaat (cat. A en B) en/of een geldig rijbewijs. Indien de kandidaat tijdens een toets of examen niet in het bezit is van deze documenten, vervalt de toets of het examen en komen de kosten voor een nieuwe aanvraag en lessen geheel voor rekening van de leerling.
6. Last het examenbureau de toets of het examen af wegens slechte weersomstandigheden, dan zal de leerling terecht komen in de zogenoemde uitstelregeling. Eventueel extra te volgen rijlessen komen voor rekening van de leerling.

Overige bepalingen
1. De instructeur heeft het recht om de rijles af te zeggen als de leerling onder invloed blijkt van alcohol, medicijnen of verdovende middelen. Voorts heeft de instructeur het recht om de les af te zeggen of te onderbreken als naar zijn mening de veiligheid van het verkeer door toedoen van de leerling in het geding komt. De afgezegde of onderbroken les komt dan volledig voor rekening van de leerling.
2. Van iedere vooruitbetaling van lesgelden, toetsen of examens dient vanaf het moment van betaling binnen één jaar gebruik te zijn gemaakt. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de rijschool vervalt dit tegoed, en kan de leerling hier geen aanspraak meer op maken.
3. Lespakketten of vooruitbetaalde lesgelden zijn niet overdraagbaar
4. Sommige cursuspakketten zijn alleen geldig voor nieuwe leerlingen die met rijles beginnen en die voor het eerst bij de rijschool gaan lessen. Per leerling kan hiervan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt.
5. De rijschool is gerechtigd om de leerling over te plaatsen naar een andere rijinstructeur indien blijkt dat het voor de vaste rijinstructeur niet mogelijk is of indien redelijkerwijs niet verwacht kan worden om de rijlessen met de leerling voort te zetten.
 
Beëindiging van de rijopleiding
1. De rijschool mag de rijopleiding alleen stopzetten, als in alle redelijkheid niet verwacht kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. Indien de rijschool de rijopleiding van de leerling besluit stop te zetten zal deze de vooruitbetaalde lesgelden terugbetalen onder aftrek van de rijlessen, examengelden, toetsen die al genoten zijn.
2. De leerling mag de rijlessen (tijdelijk) stopzetten of beëindigen.
De leerling kan het vooruitbetaalde lesgeld terugkrijgen onder aftrek van al genoten lessen, administratiekosten en de betaalde examengeld(en). De leerling heeft vanaf het moment van betaling één jaar de tijd om de rijlessen, en/of examens te verbruiken (mits anders schriftelijk overeengekomen). Na deze periode vervalt het tegoed en kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de aangekochte lessen en/of examens.
3. Tijdelijk stopzetten of beëindigen van de rijopleiding dient schriftelijk of per mail aan de rijschool te worden medegedeeld. Openstaande facturen, rijlessen, examens, toetsen, termijnen of te laat geannuleerde lessen die nog in rekening gebracht moeten worden, dienen te worden betaald.

Klachtenafhandeling
 1. Een leerling welke klachten heeft over de uitvoering van de lessen, dient deze zo spoedig mogelijk na afloop van de gereden les kenbaar te maken.
2. Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend. Deze kunnen worden ingediend via het contactformulier op de website, per e-mail, of formele brief.
De indiener van de klacht geeft in een begeleidende tekst zelf helder aan wat de klacht inhoudt.
3. Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.
4. De klachten zullen worden afgehandeld door de bedrijfsleider. Wanneer de klant het niet eens is met de beslissing van de bedrijfsleider kan deze in bezwaar gaan bij de directie.
5. Het oordeel van de directie is bindend, eventuele consequenties worden door het verkeersopleidngscentrum snel afgehandeld.
6. De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.  

Privacy
1 Verkeersopleidingscentrum Safety verwerkt uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in kracht getreden 25 mei 2018.
Wij slaan geen data op online.
De formulieren worden alleen per mail verzonden en hier volgt dan een afhandeling op, via mail of telefoon.
Wij bewaren deze data maximaal 6 maanden

Rijschool SAFETY

Adres